RODO

W związku z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO), przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), przepisami oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), informujemy o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych:

§1

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katarzyna Lis, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Prawnicze Centrum Szkoleniowe Cognito Katarzyna Lis”, z siedzibą w Katowicach przy ul. Sikorskiego 45/121, 40-282 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9542816412, REGON:386428701 (dalej: Administrator).

Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować́ się̨ pod numerem telefonu: +48 666 915 959, za pośrednictwem poczty elektronicznej e – mail: biuro@pcscognito.pl lub na piśmie na adres siedziby Administratora. Dodatkowe informacje można uzyskać́ pod adresem strony internetowej www.pcscognito.pl.

 §2

Inspektor ochrony danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: biuro@pcscognito.pl lub pisemnie poprzez pocztę tradycyjną, na adres siedziby Administratora.

§3

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą̨ przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w formie elektronicznej, w następujących celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres do 24 miesięcy lub do momentu cofnięcia udzielonej zgody.

Dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej oznaczonych celów, a po tym czasie przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, jednak nie dłużej niż̇ jest to niezbędne. Dane kadrowe oraz BHP będą przechowywane przez okres 10 lub 50 lat (w zależności od daty zatrudnienia) liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia żądania usunięcia danych osobowych przez podmiot danych.

W przypadku, gdyby Pani/Pana dane osobowe miały być wykorzystane w innym celu niż ten, w którym zostały przekazane lub zebrane, Administrator poinformuje Panią/Pana o tym celu i udzieli wszelkich wymaganych prawem informacji.

Przetwarzanie danych osobowych stanowi obligatoryjny element umowy dotyczącej produktów Administratora, wobec czego odmowa podania danych osobowych, które mogą̨ zostać́ wyraźnie określone jako obowiązkowe, skutkować́ będzie brakiem możliwości świadczenia usługi.

 §4

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  1. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:
  1. Jeżeli podstawią prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
  1. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO:

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym).

Jeżeli przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie Pani/Pana zgody, dane będziemy przetwarzać́ do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: biuro@pcscognito.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli stwierdzi Pani/Pan naruszenia ze strony Administratora, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§5

Odbiorcy danych:

  1. W związku z przetwarzaniem danych, dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. Administrator może korzystać́ ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, dla celów marketingowych oraz dostosowania oferty do potrzeb klienta.
  2. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych w drodze umowy zawartej na piśmie.
  3. Pani/Pana mogą być przetwarzane poza obszarem EOG. Administrator informuje, iż przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: