REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTORNICZĄ 

W RAMACH STRONY WWW. PCSCOGNITO.PL

§1

Definicje

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://pcscognito.pl/(dalej: Sklep), a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 2. Korzystając ze strony www.pcscognito.pl akceptujesz:
 1. Właścicielem strony www.pcscognito.pl jest: Katarzyna Rudlicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Prawnicze Centrum Szkoleniowe Cognito Katarzyna Rudlicka”, z siedzibą w Katowicach przy ul. Sikorskiego 45/121, 40-282 Katowice, NIP: 95 428 164 12, REGON386428701, adres e-mail biuro@pcscognito.pl (dalej: Sprzedawca).
 2. Kupującym w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie korzysta z usług oferowanych przez Sprzedawcę na stronie internetowej www. pcscognito.pl i która zawarła w związku z tym odpowiednią umowę, w szczególności umowę sprzedaży ebooka, wzorów dokumentów, lub eporady lub dokonała zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, konferencji, webinarze lub skorzystała z innych usług prawnych oferowanych przez Sprzedawcę.
 3. Konsumentem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba fizyczna, dokonująca zakupu i korzystająca z usług oferowanych przez Sprzedawcę, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego).
 4. Przedsiębiorcą w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 5. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta –  w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 3855, 5564-5565, art. 576Kodeksu cywilnego oraz art. 38a Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Usługą – w rozumieniu Regulaminu jest określony produkt elektroniczny, udzielona pomoc prawna lub realizacja określonego procesu dydaktycznego, które są wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu i których dotyczy umowa sprzedaży lub inna umowa cywilnoprawna, zawierana między Sprzedawcą a Kupującym z wykorzystaniem Sklepu, a w szczególności: ebooki, eporady, szkolenia, konferencje.
 7. Operator Płatności– Payu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

§2

Postanowienia wstępne

 1. Udostępnienie Kupującemu oferty Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu jest bezpłatne. Przeglądanie oferty Sprzedawcy nie podlega opłacie. Koszty ponoszone przez Kupującego są związane z nabywaniem Usług i prawem do korzystania z nich na użytek własny. Koszty te nie są uzależnione od tego na ilu urządzeniach Kupujący korzysta ze Sklepu, a Kupujący ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdej zakupionej Usługi. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu. Miejscem świadczenia Usług na rzecz Kupującego jest wyłącznie Rzeczpospolita Polska. Sprzedawca wyłączył możliwość sprzedaży swoich Usług dla Kupujących posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przedmiotem działalności Sprzedającego jest udostępnienie Kupującemu oferty oraz umożliwienie mu dokonania zakupu określonego produktu elektronicznego, wykonanie określonej usługi prawnej, a także realizacje procesu dydaktycznego w ramach zamówionych szkoleń/ ebooków/ eporad/ konferencji/ webinarów udostępnionych na stronie Sklepu.
 3. Do dokonania zakupu w Sklepie nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
 1. Do korzystania z produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
 1. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym,
  w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 3. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną, polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy nie jest możliwe bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 9 Regulaminu. Akceptacja przez Kupującego postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia, iż zapoznał się
  z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.
 2. Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta w Sklepie. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia.
 3. W przypadku podjęcia przez Kupującego decyzji o założeniu konta w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę polegającą na utrzymywaniu konta w Sklepie. Na koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Kupujący ma prawo do usunięcia konta w Sklepie w każdym czasie.

§4

Szkolenia

 1. Sprzedawca oferuje w Sklepie, przeprowadzenie następujących szkoleń:
 1. Materiały szkoleniowe są wysyłane do Kupującego przed rozpoczęciem szkolenia w formie papierowej lub elektronicznej, na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Koszt dostawy materiałów pokrywa Sprzedawca.
 2. Kupujący najpóźniej w dniu szkolenia otrzyma na podany w formularzu adres e-mail link, dzięki któremu zostanie przekierowany do strony, umożliwiającej przeprowadzenie szkolenie online, w przypadku zakupu szkolenia prowadzonego drogą elektroniczną wraz z datą i godziną rozpoczęcia eszkolenia.
 3. W przypadku szkoleń stacjonarnych, Kupujący otrzyma na podany w formularzu adres e-mail, dane dotyczące miejsca oraz godziny szkolenia.
 4. Certyfikat ukończenia szkolenia będzie dostępny po zakończeniu szkolenia oraz pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych ukończenia szkolenia. Certyfikat będzie wydawany w języku polskim, w formie elektronicznego dokumentu (dokument PDF) lub w formie papierowej, wysyłanej na adres podany przez Kupującego. Kupujący ma prawo wybrać preferowaną formę certyfikatu.
 5. Kupujący przy zakupie szkolenia wybiera termin realizacji szkolenia. W przypadku nie wzięcia przez Kupującego udziału w szkoleniu w terminie przez niego wybranym oraz braku możliwości uzyskania porozumienia w kwestii przeniesienia terminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy. W takim wypadku Kupującemu nie przysługuje zwrot opłaty uiszczonej za szkolenie.
 6. Ilość miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona. O gwarancji terminu decyduje kolejność uiszczenia opłaty za szkolenie.
 7. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, wystąpienia zdarzeń niemożliwych do przewidzenia, wprowadzenia stanów epidemicznych lub pandemicznych w kraju, katastrofalnych działań sił przyrody skutkujących brakiem możliwości przeprowadzenia szkolenia stacjonarnie, pozostała część szkolenia niż̇ wskazana może zostać przeprowadzona w formie online.
 8. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia szkolenia z przyczyn wskazanych w ust. 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu szkolenia, w szczególności dni i godzin, w których odbędzie się szkolenie, organizacji szkolenia także w dni robocze, zmiany tematyki szkolenia.
 9. Niedozwolone jest fotografowanie, filmowanie przez Kupującego przebiegu szkolenia. Ze względu na prawa autorskie i ochronę wizerunku zabronione jest umieszczanie zdjęć wykonanych podczas szkolenia w Internecie i publikowanie ich na wszelkich innych nośnikach. Kupujący szkolenia może zwrócić się z prośbą do Sprzedawcy o przesłanie drogą e-mail zdjęć́ wykonanych podczas szkolenia tylko ze swoim wizerunkiem i zdjęć nieprzedstawiających twarzy innych Kupujących. Za naruszenia tego postanowienia uczestnik ponosi odpowiedzialność na podstawie obowiązujących przepisów.
 10. Kupujący zobowiązany jest do współdziałania ze Sprzedawcą w trakcie trwania szkolenia, w szczególności do składania podpisów na listach obecności oraz wypełniania ankiet i kwestionariuszy służących monitoringowi i ewaluacji szkolenia.
 11. Kupujący zobowiązuje się w pierwszej kolejności do bezpośredniego kierowania wszelkich uwag do Sprzedawcy i powstrzymania się od zamieszczania opinii i komentarzy dotyczących Prawniczego Centrum Szkoleniowego Cognito i godzących w jego dobre imię w ogólnodostępnych forach, profilach, mediach społecznościowych.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, programu szkolenia, odwołania lub przesunięcia zaplanowanego terminu szkolenia z przyczyn techniczno – organizacyjnych, a także w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, takich jak czynniki pogodowe, nagła niedyspozycja trenera, nagła niedostępność miejsca szkolenia lub przesunięcia terminu szkolenia.
 13. W przypadku odwołania szkolenia lub przesunięcia terminu szkolenia, Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu, tj. rezerwację hotelu we własnym zakresie, zakup biletów kolejowych, lotniczych, parkingowych i innych przed otrzymaniem informacji organizacyjnych itp.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany trenera prowadzącego szkolenie i nie stanowi to zmiany warunków umowy. W takiej sytuacji trener realizujący zajęcia w zastępstwie, będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie trenerskie, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozpoczęcia oraz zakończenia terminu szkolenia w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, wystąpienia zdarzeń niemożliwych do przewidzenia, wprowadzenia stanów epidemicznych lub pandemicznych w kraju, katastrofalnych działań sił przyrody skutkujących brakiem możliwości przeprowadzenia szkolenia stacjonarnie lub w formie online, a także w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy nie zostanie utworzona grupa z uwagi na zbyt małą ilość zdeklarowanych uczestników.
 16. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że podczas i w związku z wykonaniem umowy może być wykonywana dokumentacja fotograficzna przebiegu szkolenia i tym samym wizerunek Kupującego może zostać́ utrwalony w taki sposób, że będzie on stanowił szczegół całości. W tym zakresie Kupujący wyraża dobrowolną zgodę na utrwalenie swojego wizerunku, a także na wykorzystanie i rozpowszechnienie tak uzyskanych utrwaleń́ swojego wizerunku – przez Sprzedawcę lub na jego zlecenie – w ramach informowania o szkoleniach. Za zgodą Kupującego, jego wizerunek może być́ rozpowszechniany w następującym zakresie: media, portale społecznościowe oraz strona internetowa Sprzedawcy.
 17. Kupujący jest świadomy, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. wraz z późn. zm. wyraża nieodpłatną, nieodwołalną, bez ograniczeń́ czasowych i terytorialnych zgodę na utrwalenie, rozpowszechnienie oraz wykorzystanie jego wizerunku oraz jego głosu utrwalonego w formie pliku video, na nagraniach lub w formie obrazu. Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie korzystania i rozpowszechniania wizerunku i głosu przez Sprzedawcę.
 18. Sprzedawca zobowiązuje się udzielać Kupującemu informacji dotyczących harmonogramu szkolenia, jego przebiegu oraz wszelkich pozostałych informacji dotyczących danego Kupującego jedynie w formie pisemnej lub za pośrednictwem wiadomości e-mailowych. Wyżej wskazane informacje nie są udzielane telefonicznie.

§5

Produkty cyfrowe

 1. Sprzedawca, oferuje w Sklepie ebooki/wzory dokumentów/spersonalizowane dokumenty/webinary/szkolenia online/usługi prawne online, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), na korzystanie z których licencji udziela Sprzedawca.
 2. Dostawa ebooków/wzorów dokumentów nastąpi poprzez udostępnienie linku pozwalającego na ściągnięcie produktu elektronicznego na Koncie Użytkownika, które zostanie utworzone podczas składania zamówienia. Wszystkie ebooki/wzory dokumentów będą dostępne w historii zakupów przez nieograniczony czas. Dostawa nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż w terminie 24 godzin (w dni robocze) od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.
 3. Mając na uwadze, że ebook/wzór dokumentu prawnego jest produktem cyfrowym, nie przysługuje co do nich możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.
 4. Zawierając umowę sprzedaży Kupujący zobowiązany jest do zaznaczenia checkboxa: „Wyrażam zgodę na dostarczenie mi treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadomy, że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od umowy.” Checkbox jest obowiązkowy i nie ma możliwości zakupu ebooka bez jego zaznaczenia ze względu na charakter produktu.
 5. Spersonalizowane dokumenty są dokumentami nieprefabrykowanymi, które są tworzone według specyfikacji Kupującego i które służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w związku z czym nie przysługuje co do nich możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz nie podlegają zwrotowi.
 6. Sprzedawca, oferuje w Sklepie również usługi, które można wykonać drogą online.

§6

E-porady

 1. Eporady udzielane są telefonicznie lub e-mailowo w zależności od preferencji Kupującego.
 2. Kupujący musi wypełnić formularz, który znajduje się stronie pcscognito.pl dokładnie opisując swój problem, podając przy tym jak najwięcej szczegółów. Jeśli posiada dokumenty, które dotyczą sprawy powinien dodać je jako załącznik.
 3. Po przeanalizowaniu sprawy oraz dokumentów Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z wyceną porady.
 4. Po otrzymaniu informacji zwrotnej drogą e-mailową czy podana przez PCS Cognito kwota została zaakceptowana, wyślemy na e-mail Kupującego fakturę wraz z numerem rachunku bankowego, którą Kupujący będzie zobligowany zapłacić w wyznaczonym terminie.
 5. Po zaksięgowaniu wpłaty na Naszym koncie w ciągu 7 dni prześlemy drogą e-mailową wyczerpującą poradę prawną bądź skontaktujemy się telefonicznie w zależności od tego jaką formę preferowanego kontaktu Kupujący zaznaczył w formularzu, by udzielić wszystkich niezbędnych informacji.
 6. Kupujący jest zobowiązany do zaznaczenia odpowiedniego checkboxa, którym poinformuje jaki rodzaj odpowiedzi preferuje (telefoniczny/e-mailowy).
 7. Po zaksięgowaniu opłaty Prawnik skontaktuje się z Kupującym w terminie do 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania opłaty.
 8. Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedawca wykonał usługę za zgodą Konsumenta.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść udzielonej przez Prawnika porady prawnej.

§7

Konferencje

 1. Konferencje będą organizowane wyłącznie dla Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 2. Każdy uczestnik Konferencji będzie mógł zapoznać się z regulaminem, harmonogramem, polityką prywatności oraz informacją RODO, dostępnymi po zarejestrowaniu się.
 3. Potwierdzeniem udziału w Konferencji będzie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy opłata.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości miejsc na Konferencji, a także zmianę terminu Konferencji w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych i niezależnych od Sprzedawcy okoliczności.

§8

Prawa własności intelektualnej

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w związku z uczestnictwem w szkoleniach, webinarach i konferencjach oraz w ramach udzielonych eporad, a także zakupionych ebooków, które otrzymał w związku z zawartą za pośrednictwem Strony umową, stanowią wyłączną własność intelektualną Sprzedawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 2. Kupujący zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść (w tym w szczególności udostępnione materiały szkoleniowe oraz ebooki) wyłącznie do celów nauki własnej i zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Sprzedawcy lub innego właściciela praw autorskich.
 3. Każdorazowe wykorzystanie materiałów do celu innego niż określony w pkt 2, powoduje konieczność uzyskania pisemnej zgody Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści ebooków, oferowanych szkoleń, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz ćwiczeń i materiałów szkoleniowych w ramach usługi stałej aktualizacji, którą objęta jest oferta.
 5. W przypadku naruszenia postanowień §8 Regulaminu, Sprzedawca oraz inni właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Kupującego odszkodowania za poniesione straty materialne
  i niematerialne, wynikłe z tego naruszenia.

§9

Zawarcie i realizacja umowy

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę w Sklepie online oraz od poniedziałku do piątku od 9:00-17:00.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana: dodać do koszyka wybrane przez siebie Usługi, używając przycisku „Dodaj do koszyka”; Kliknąć w ikonkę koszyka, a następnie użyć przycisku „Przejdź do kasy”. Wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybrać sposób płatności. Złożyć zamówienie, używając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty. Dostępne są następujące formy płatności:

4. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w regulaminach udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z oznaczonej formy płatności wiąże się z akceptacją postanowień przedmiotowych regulaminów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.

 1. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem w formie elektronicznej między Kupującym, a Sprzedawcą umowy sprzedaży lub o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług), zgodnie z opisem Usługi dostępnej na Stronie oraz postanowieniami Regulaminu. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. W potwierdzeniu będą przedstawione wszystkie obowiązki informacyjne, jakie sprzedawca ma obowiązek przedstawić Kupującemu.
 2. Zawarcie Umowy może także nastąpić w inny sposób w przypadku udostępnienia takiej możliwości przez Sprzedawcę.
 3. Pełny dostęp do zakupionych Usług w ramach Strony, aktywowany jest po dokonaniu przez Kupującego płatności (zawarciu Umowy).
 4. Jeśli podmiotem dokonującym zakupu jest przedsiębiorstwo lub instytucja, należy w sekcji danych fakturowych formularza zamówienia podać właściwe dane nabywcy do wystawienia faktury VAT.

Prawa i obowiązku Kupującego

 1. Kupującemu przysługuje prawo do:
 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład poprzez wysłanie pisma pocztą lub w formie elektronicznej.
 4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod https://pcscognito.pl/odstapienie-od-umowy/jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został prawidłowo poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Jeśli Konsument odstępuje od zakupionego szkolenia, a materiały szkoleniowe zostały przez niego otrzymane, Konsument jest zobowiązany na własny koszt materiały te zwrócić Sprzedawcy.
 8. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 9. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienia § 10 Regulaminu stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

Uprawnienia i odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w Regulaminie na rzecz Kupującego, w tym dostarczenia Kupującemu produktu wolnego od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://pcscognito.pl/formularz-reklamacyjny/jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno przez pocztę tradycyjną, jak i elektroniczną.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia mu reklamacji, za pośrednictwem takiego środka komunikacji, jaki służył Kupującemu do złożenia reklamacji.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania dostępu do strony w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Kupującego bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Kupującego jest zagrożone – na przykład, kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Kupującego.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu
  z Konta Kupującego, włącznie z usunięciem Konta Kupującego, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Kupującego lub próby działania na szkodę Sprzedawcy, w szczególności, gdy ten:
 1. W takim wypadku Sprzedawca jest uprawniony do wezwania Kupującego do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Kupującego do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Kupującego w terminie 3 dni, Sprzedawca ma prawo usunąć Konto Kupującego ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Na skutek usunięcia Konta Kupującego ze Strony przez Sprzedawcę, Kupujący traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego Koncie, bez możliwości ubiegania się o zwrot środków.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej, czynnikami losowymi (w tym czynnikami zależnymi od Kupującego, osób trzecich lub siły wyższej).
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert pracy udostępnianych w ramach Strony, jak również nie gwarantuje procesu rekrutacyjnego związanego z udostępnionymi ofertami.

Zmiany oferty i promocje

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych Usług i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych; będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
 3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.
 4. Promocje w sklepie nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Kupujący decyduje, z której promocji chce skorzystać.

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies oraz klauzuli RODO dostępnej pod adresem https://pcscognito.pl/polityka-prywatnosci/ oraz https://pcscognito.pl/rodo/

Postanowienia końcowe

 1. Umowę uznaje się za zrealizowaną z chwilą wydania Kupującemu certyfikatu ukończenia szkolenia, przesłania na adres e-mail ebooka, udzielenia eporady, zakończonej konferencji.
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego, Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie może być również w ten sposób interpretowane. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedawca deklaruje stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku istotnych zmian użytkownicy zostaną powiadomieni o nich drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres e-mail) lub za pośrednictwem powiadomień w serwisie Sprzedawcy.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na Stronie, pod adresem:  https://pcscognito.pl/regulamin/
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa.
 6. Kwestie sporne Strony będą starały się rozwiązywać polubownie.
 7. Konsument ma możliwość m.in:
 1. Z innymi, szczegółowymi informacjami na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może zapoznać się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument ma prawo do skorzystania z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Z zastrzeżeniem ustępu 8 powyżej, rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy:
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa.
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego,
  w tym w szczególności Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, Konsumenta i nie może być również w ten sposób interpretowane. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedawca deklaruje stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego publikacji.

Data aktualizacji regulaminu: 31.03.2021r.