Witam!

Drogi użytkowniku!

To, że znalazłeś się na tej stronie oznacza, że cenisz oraz chronisz swoją prywatność. Kto jak kto, ale my świetnie to rozumiemy! W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Ciebie dokument, który zawiera najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies w związku z korzystaniem ze strony https://pcscognito.pl/ (dalej: Strona).

Chcemy, żebyś w trakcie korzystania z naszych usług czuł się̨ komfortowo!

W związku z powyższym oprócz polityki prywatności przygotowaliśmy dokument RODO opisujący szczegółowo przetwarzane przez stronę PCSCOGNITO Twoje dane osobowe. Dokument dostępny jest pod adresem https://pcscognito.pl/rodo/

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z poniższą polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@pcscognito.pl

§1

Administrator danych osobowych

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych w ramach strony PCSCOGNITO.PL, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych jest:

Katarzyna Lis, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Prawnicze Centrum Szkoleniowe Cognito Katarzyna Lis” z siedzibą w Katowicach, ul. Sikorskiego 45/121, 40-282 Katowice, NIP: 9542816412, REGON: 386428701(dalej Administrator).

Jeżeli masz pytania do Polityki Prywatności lub dotyczące Ochrony Danych Osobowych z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować́ się̨ pod numerem telefonu: +48 666 915 959, za pośrednictwem poczty elektronicznej e – mail: biuro@pcscognito.pl lub na piśmie na adres siedziby Administratora. Dodatkowe informacje można uzyskać́ pod adresem strony internetowej www.pcscognito.pl.

§2

Dane osobowe i prywatność

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika za pośrednictwem Strony, złożyć zamówienie, zawrzeć umowę, zapisać się do newsletteru, złożyć reklamację, odstąpić od umowy lub korzystać z innych naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam swoich danych osobowych, m.in. takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny, NIP, REGON. Zgoda na podanie danych osobowych jest dobrowolna. Gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. Więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych dowiesz się z dokumentu dostępnego pod adresem: https://pcscognito.pl/rodo/

§3

Profilowanie

W ramach Strony możemy automatycznie dopasowywać́ pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać́ profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe.

Pamiętaj, że zgodę̨ w każdej chwili możesz odwołać́. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 §4

Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać́ tylko przez okres niezbędny i wyłącznie w przypadku istnienia podstawy prawnej przetwarzania, a więc do momentu, w którym:

 1. Przestanie ciążyć́ na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych.
 2. Ustanie możliwość́ dochodzenia roszczeń́ związanych z umową zawartą za pośrednictwem Strony.
 3. Cofniesz zgodę̨ na przetwarzanie danych, jeżeli stanowiła ona podstawą tego przetwarzania.
 4. Zostanie przyjęty Twój sprzeciw, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
  w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

§5

Bezpieczeństwo danych

 1. Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą̨ certyfikatu SSL Let’s Encrypt.
 2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na serwerach, do których dostęp chroniony jest hasłem i zaporą.
 3. Zapewniamy, że podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie wszelkich podanych przez Ciebie danych osobowych.
 4. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.

 §6

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza Strona, podobnie jak większość́ witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 1. Są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.).
 2. Umożliwiają̨ Ci m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji Strony.
 3. Nie powodują̨ zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 1. Usunąć pliki cookies.
 2. Blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Na Stronie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 1. Zapamiętywania informacji o Twojej sesji.
 2. Statystycznym.
 3. Marketingowym.
 4. Udostępniania kluczowych funkcji Strony.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać́ się̨ wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach (w zależności od przeglądarki, której używasz): FireFox, Chrome, Safari, Internet Explorer / Microsoft Edge.

ANALIZA I STATYSTYKA

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk Strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Strony, czas spędzony na Stronie, odwiedzane podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach ustawień plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

MARKETING

 1. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
 2. Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to
  z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords.
  W ramach ustawień plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.

NARZĘDZIE SPOŁECZNOŚCIOWE

 1. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Google+.
 2. Osadzamy na Stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
 3. Jeśli nie wyłączysz opcji wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę̨ na ich wykorzystanie.

§7

Usługi zewnętrzne / Odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą̨ być́ przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się̨ lista tych podmiotów:

 1. podmiot realizujący dostawę towarów,
 2. dostawca płatności,
 3. osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność,
 4. hostingodawca,
 5. biuro księgowe,
 6. podmiot ułatwiający optymalizację Strony,
 7. podmiot zapewniający usługi marketingowe,
 8. portale społecznościowe,
 9. ING Bank Śląski S.A. w związku ze:

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami sądowymi;
 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom),
 4. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych

§8

Zawieranie umów

 1. W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy za pośrednictwem Strony, podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem. Dane przekazane nam w związku ze złożonym zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, między innymi takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Jeżeli dokonujesz zamówienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, musisz podać nazwę firmy, stanowisko, adres siedziby oraz numer NIP, REGON oraz KRS, jeśli takowy posiadasz.
 2. W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem dokonywanych przez Ciebie płatności przez Internet, przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank. W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych za pośrednictwem Strony, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami, podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Bankiem (art. 6 ust.1 lit. c RODO).
 3. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia oraz postanowień umownych, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat liczonych od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 4. W przypadku danych wskazanych w zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

§9

Newsletter

 1. Jeżeli chcesz zapisać się do newsletteru, musisz przekazać nam swój adres e-mail oraz imię, za pośrednictwem formularza zapisu do newsletteru. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zapisać się do newsletteru.
 2. Dane przekazane nam podczas zapisu do newsletteru wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newsletteru, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newsletteru.
 3. Dane przetwarzane są w ramach platformy
 4. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newsletteru, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
 5. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newsletteru. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

§10

Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.
 2. Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.
 4. W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

§11

Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej

 1. Z uwagi na korzystanie z usług Google oraz systemu MailChimp, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach.
 2. W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą̨ być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia przestrzeganie przez te podmioty SCC, czyli Standard Contractual Clauses, zaakceptowanych decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

§12

Kontakt e-mailowy i telefoniczny

 1. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wypełniając formularz dostępny na Stronie przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości oraz numer telefonu. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć inne dane osobowe. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 2. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Zostanie usunięta po 5 latach od jej nadania. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlega archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony. 

§13

Aktualizacja zasad polityki prywatności

Zasady określone w niniejszym dokumencie mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Data aktualizacji: 01.09.2020r.