Pakiet wzorów dokumentów prawnych o roboty budowlane.

Cena: 700,00 

Jeżeli planujesz zrealizować remont domu czy mieszkania, zatrudniasz w tym celu ekipę specjalistów pamiętaj, aby spisać z jej Kierownikiem umowę, która zabezpieczy Cię na wypadek źle przeprowadzonych prac, czy też nieterminowej realizacji prac.

Umowa na wykonanie prac budowlanych to oficjalny dokument, który ma na celu spisanie najważniejszych ustaleń pomiędzy inwestorem, a wykonawcą. Dzięki temu obie strony są zabezpieczone i wszyscy znają obowiązujące terminy oraz zakres prac.


Ten Wzór jest przeznaczony dla:

 • Inwestorów chcących zawrzeć z Wykonawcą umowę na wykonanie prac budowlanych.
 • Osób, które planują remont domu lub mieszkania.
 • Przedsiębiorców, którzy chcą zrealizować określoną inwestycję np. budowa parkingu, domu, hotelu, obiektu sportowego itd.

Korzyści, które daje ten pakiet:

 • Pakiet zabezpiecza terminowe wykonanie prac w ramach ustalonego wynagrodzenia.
 • Otrzymujesz wzory wraz z komentarzami w jaki sposób należy je wypełnić, w pliku edytowalnym.
 • Wprowadzasz jasne zasady współpracy z drugą stroną przy prowadzeniu robót budowlanych.
 • Zabezpieczasz swoje interesy w razie niewywiązania się z obowiązków poprzez wprowadzenie kar umownych.
 • Działasz zgodnie z przepisami prawa i zawierasz umowę w formie pisemnej.

OTRZYMUJESZ:

Wzór umowy o roboty budowlane, który określa:

 • Zasady odbioru robót budowlanych.
 • Regulacje dotyczące kar finansowych za opóźnienia w realizacji prac.
 • Zasady zgłaszania Inwestorowi zamiaru zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą oraz obowiązki Inwestora z tym związane.
 • Reguluje dotyczące rękojmi i gwarancji za wykonane prace budowlane oraz procedurę zgłaszania wad i usterek w okresie gwarancyjnym.

Wzór protokołu przekazania terenu budowy.

Wzór protokołu końcowego odbioru robót.